De Foekepot
Prins: Remy Laurensse Adjudant: Mike Boesveld
Privacy Statement: CV de Foekepot hecht groot belang aan de bescherming van Persoonsgegevens van haar leden. Wij handelen daarbij conform de ”Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad” van 26 april 2016, ook wel AVG genoemd. Hoe wij dit doen kunt u lezen in ons onderstaande Privacy Statement. - Aan ons verstrekte ledengegevens verwerken en gebruiken wij in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder begrepen –doch daartoe niet         beperkt– de Wet Bescherming Persoonsgegevens (vanaf 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbeperking) en de Telecommunicatiewet         (in het bijzonder artikel 11.7). - Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen (passend bij het risico en de stand der techniek) om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of         misbruik. - Beveiligingsincidenten en datalekken die (mogelijk) gevolgen hebben voor betrokkenen onderzoeken wij meteen. Ook zal indien dat nodig is, worden meegewerkt aan het         adequaat informeren van de betrokkene(n) - Wij laten of verwerken de persoonsgegevens niet in landen buiten de EU wanneer in dat land onvoldoende bescherming wordt geboden - Wanneer een ontvanger de verwerking van (een deel van de) persoonsgegevens uitbesteedt aan een derde partij of onderaannemer zorg dragen wij dat deze minimaal         dezelfde waarborgen biedt voor de bescherming van de persoonsgegevens - Wij informeren betrokkene conform artikel 14 AVG, "Te verstrekken informatie wanneer de persoonsgegevens niet van de betrokkene zijn verkregen"
De Foekepot
Prins: Remy Laurensse Adjudant: Mike Boesveld
Privacy Statement: CV de Foekepot hecht groot belang aan de bescherming van Persoonsgegevens van haar leden. Wij handelen daarbij conform de ”Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad” van 26 april 2016, ook wel AVG genoemd. Hoe wij dit doen kunt u lezen in ons onderstaande Privacy Statement. - Aan ons verstrekte ledengegevens verwerken en    gebruiken wij in overeenstemming met de toepasselijke    wet- en regelgeving, waaronder begrepen –doch    daartoe niet beperkt– de Wet Bescherming    Persoonsgegevens (vanaf 25 mei 2018 de Algemene    Verordening Gegevensbeperking) en de    Telecommunicatiewet (in het bijzonder artikel 11.7). - Wij nemen passende technische en organisatorische    maatregelen (passend bij het risico en de stand der    techniek) om de persoonsgegevens te beveiligen tegen    verlies of misbruik. - Beveiligingsincidenten en datalekken die (mogelijk)    gevolgen hebben voor betrokkenen onderzoeken wij    meteen. Ook zal indien dat nodig is, worden    meegewerkt aan het adequaat informeren van de    betrokkene(n) - Wij laten of verwerken de persoonsgegevens niet in    landen buiten de EU wanneer in dat land onvoldoende    bescherming wordt geboden - Wanneer een ontvanger de verwerking van (een deel    van de) persoonsgegevens uitbesteedt aan een derde    partij of onderaannemer zorg dragen wij dat deze    minimaal dezelfde waarborgen biedt voor de    bescherming van de persoonsgegevens - Wij informeren betrokkene conform artikel 14 AVG,    "Te verstrekken informatie wanneer de    persoonsgegevens niet van de betrokkene zijn    verkregen"